Russian Honey Cake Workshop

Kamela Khan | Friday | 4PM | 1 Session

Russian Honey Cake Workshop

Dhs. 315
Sponge & Chocolate Cake Workshop

Kamela Khan | Saturday | 10AM | 1 Session

Sponge & Chocolate Cake Workshop

Dhs. 315
Carrot Cake & Red Velvet Cupcakes Workshop

Kamela Khan | Wednesday | 4PM | 1 Session

Carrot Cake & Red Velvet Cupcakes Workshop

Dhs. 315
French Macarons Workshop

Kamela Khan | Friday | 4PM | 1 Session

French Macarons Workshop

Dhs. 315
Cinnamon Rolls & Carrot Cupcakes Workshop

Kamela Khan | Saturday | 10AM | 1 Session

Cinnamon Rolls & Carrot Cupcakes Workshop

Dhs. 315
Mexican Coffee Buns & Cream Caramel Workshop

Rana Haider | Thursday | 5PM | 1 Session

Mexican Coffee Buns & Cream Caramel Workshop

Dhs. 315
Croissant & Danish Pastry Workshop

Rana Haider | Wednesday | 5PM | 2 Session

Croissant & Danish Pastry Workshop

Dhs. 699
Valentine's Day Cream Tart Workshop

Rana Haider | Sunday | 1PM | 1 Session

Valentine's Day Cream Tart Workshop

Dhs. 315
Banoffee Pie & Oatmeal Cookies Workshop

Nathalia Gomez | Thursday | 4:30PM | 1 Session

Banoffee Pie & Oatmeal Cookies Workshop

Dhs. 315
French Macarons Workshop

Nathalia Gomez | Thursday | 4:30PM | 1 Session

French Macarons Workshop

Dhs. 315
Vanilla Cake & Rich Chocolate Cake Workshop

Rana Haider | Wednesday | 5PM | 1 Session

Vanilla Cake & Rich Chocolate Cake Workshop

Dhs. 315
Cinnamon Rolls & Brioche Workshop

Nathalia Gomez | Wednesday | 4:30PM | 1 Session

Cinnamon Rolls & Brioche Workshop

Dhs. 315

Recently viewed classes & workshops